Home

Omgevingswijzer: duurzaam instrument

LET OP: de website van de omgevingswijzer wordt half december 2018 vernieuwd. Projecten kunnen daarna niet meer via de URL worden in gezien. Tot 1 mrt kan via omgevingswijzer@rws.nl een vervangende link worden opgevraagd.

Om duurzaamheid van projecten in kaart te brengen, heeft Rijkswaterstaat de Omgevingswijzer ontwikkeld. Het instrument bestaat uit twaalf duurzaamheidsthema’s en is bedoeld om op gestructureerde wijze het bewustzijn en de discussie rondom duurzaamheid te bevorderen. De Omgevingswijzer geeft inzicht in sociale, ecologische en economische duurzaamheid (people, planet en profit).

De Omgevingswijzer is in eerste instantie ontwikkeld door en voor Rijkswaterstaat, maar wordt inmiddels door een groot aantal externe partijen gebruikt. Het instrument is onderdeel van de Aanpak Duurzaam GWW en wordt in samenhang met de instrumenten Ambitieweb, DuboCalc en CO2-Prestatieladder ingezet binnen de gehele grond-, weg- en waterbouw (GWW) sector. Onder andere partijen zoals provincies, gemeenten, waterschappen, het Ministerie van Defensie (RVB) en ProRail maken gebruik van het instrument.

Foto homepage

Kansen in beeld

Voorafgaand aan een project of projectfase kan de Omgevingswijzer omgeving gerelateerde kansen in beeld brengen voor duurzame gebiedsontwikkeling. Dat geeft een goede basis om deze kansen (en bijbehorende risico’s) te bespreken met de opdrachtgever en verschillende stakeholders uit het gebied, om daarna heldere afspraken te maken over wie voor welke doelen verantwoordelijk is. Op die manier worden verrassingen in een later stadium, bijvoorbeeld tijdens de ruimtelijke procedures, voorkomen.

Het integrale karakter van de Omgevingswijzer gaat ook hand in hand met het vergroten van de efficiency. Binnen een project kunnen verschillende duurzaamheidsthema’s verbonden worden, waardoor synergie(voordeel) ontstaat. De Omgevingswijzer maakt de synergie-effecten zichtbaar in een resultatenwiel. Bij positieve effecten kleurt het wiel groen en bij een negatief effect rood waarbij de effecten op een kwantitatieve manier inzichtelijk worden. De wederzijdse versterking creëert een ruimtelijk samenhang en biedt kansen voor kostenbesparing. Voor meer informatie over de werking van het instrument zie ook "Wat is de Omgevingswijzer?".

Monitoring

De Omgevingswijzer wordt voortdurend gemonitord door een team van Rijkswaterstaat. In de zomer van 2015 is de bestaande versie van de omgevingswijzer geëvalueerd. Naar aanleiding van die evaluatie is het instrument vernieuwd en verbeterd. De vragen zijn aangepast met nieuwe inzichten over maatschappelijke ontwikkelingen/vigerend beleid en aangepast aan gebruikerswensen. Ook is de volgorde van de thema’s iets aangepast zodat de Omgevingswijzer beter aansluit op het Ambitieweb (zie ook duurzaamgww.nl).

wheel